کتابخانه مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان

زمانی را که برای مطالعه کتاب صرف میکنید به مراتب کمتر از زمانی است که در آینده برای نخواندن کتاب صرف میکنیم.
200,000
تعداد کتب
30,000
تعداد اعضا
20.125
تعداد رزرو
3000
تعداد اعضای فعال