کتابخانه مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان

زمانی را که برای مطالعه کتاب صرف میکنید به مراتب کمتر از زمانی است که در آینده برای نخواندن کتاب صرف میکنیم.
260,000
تعداد کتب
112,000
تعداد عنوان کتاب
31,000
تعداد اعضا
24.125
تعداد رزرو
4700
تعداد اعضای فعال