بازهم با پایان یافتن فصل تابستان بوی مهر در شهرها و کوچه های کشورمان پیچیده است و باز هم مدارس زیبایی خود را به دست آورده اند. با آغاز سال تحصیلی ، میلیون ها دانش آموز به شوق آموختن، روانه مدرسه شده و کوچه ها و خیابان ها رنگ و بوی دیگری پیدا کرده اند. شور و شوق دانش آموزان جلوه زیبایی به شهر داده وپس از دوسال دوری نفس های گرم دانش آموزان به مدارس حیاتی دوباره بخشیده و بدین گونه تن بی جان مدارس جان یافته است. روزهای آغازین مدرسه از جهات مختلف دارای اهمیت است. ایجاد نگرش های مثبت و پویا در دانش آموزان، تقویت انگیزه تلاش و تحصیل، کاهش دغدغه، اضطراب و تردید و زدودن هرگونه آثار بدبینی نسبت به درس و مدرسه و کلاس و معلم، و سرانجام آشنایی با شخصیت و دیدگاه های دانش آموزان می تواند روزهای اول مدرسه به ایامی اثربخش تبدیل کند. گرچه ، بسیاری از مشکلات که به علت دوری دانش آموزان پنهان مانده بود ،رخ می نماید. تامین فضای لازم جهت دانش آموزان ، با توجه به رشد جمعیت مناطق شهری ،مهاجرت و خارج شدن مدارس فرسوده یا استیجاری از یک سو، کمبود نیروی انسانی ازسوی دیگر بر پویایی سیستم آموزشی تاثیر گذار است. اما کاش علی رغم این کمبودها،نیروی انسانی فرهیخته بتواند با ایجاد محیطی انگیزه بخش نسلی اندیشه ورز ،مردمی ، آگاه تر و تلاش گر را به جامعه تحویل دهد.