مدیران محترم جهت ثبت نام ازاین لینک استفاده کنید تا با شما هماهنگی لازم جهت حضور کارکنان شما درکارگاه به عمل آید

لینک ثبت نام
https://erp.isfedu.ir/eforms/isftrc1