بایگانی‌های نشریه ها | مرکز تحقیقات معلمان اصفهان

اطلاعیه مهم درباره دریافت گواهی تخصصی

اطلاعیه مهم درباره دریافت گواهی تخصصی

برگزاری کارگاههای تخصصی آزمایشگاه

برگزاری کارگاههای تخصصی آزمایشگاه

دانلود نشریه پژوهه دی ماه

دانلود نشریه پژوهه دی ماه

اطلاعیه اتاق مشاوره مرکز تحقیقات معلمان

اطلاعیه اتاق مشاوره مرکز تحقیقات معلمان

کارگاههای آموزشی و پژوهشی مرکز تحقیقات معلمان ویژه مدارس دولتی و غیر انتفاعی

کارگاههای آموزشی و پژوهشی مرکز تحقیقات معلمان ویژه مدارس دولتی و غیر انتفاعی

نشریه ها

نشریه ها