بایگانی‌های ویدیوها | مرکز تحقیقات معلمان اصفهان

آزمایش تاثیر باران اسیدی بر نمای ساختمان ها

آزمایش تاثیر باران اسیدی بر نمای ساختمان ها

آتش بازی با آتش قرمز رنگ

آتش بازی با آتش قرمز رنگ