بایگانی‌های پادکست ها | مرکز تحقیقات معلمان اصفهان

تا دی ماه تمام احکام رتبه بندی فرهنگیان باید صادر گردد

تا دی ماه تمام احکام رتبه بندی فرهنگیان باید صادر گردد

وبینار-پرورش خلاقیت در کودکان از طریق هنر

وبینار-پرورش خلاقیت در کودکان از طریق هنر

عوامل اجتماعی موثر بر خشونت جوانان

عوامل اجتماعی موثر بر خشونت جوانان

وبینارضرورت تربیت جنسی و شیوه آموزش آن

وبینارضرورت تربیت جنسی و شیوه آموزش آن

وبینار افسردگی و بخشش

وبینار افسردگی و بخشش