عباس نحوی فرزند میرزا عبدالجواد. ادیب و فاضل بوده، و از بنیان گزاران فرهنگ جدید در اصفهان به شمار مى‏رود. مدرسه دیانت به مدیرى او، از اوّلین مدارس جدید اصفهان است. سالها مدیر دبستان نظامى، و سپس دبیر ادبیّات دبیرستان هاى اصفهان بوده، و جمعى كثیر از دانش‏ آموزان از محضر او استفاده نمودند. كتابى در صرف و نحو، و كتابى در شرعیّات جهت محصّلین مدارس تألیف نموده كه به طبع رسیده و سال ها در اصفهان تدریس مى‏شده. در سال 1300 متولّد، و در شب 2 جمادى الثانیه سال 1371 وفات یافته، در تكیه مجاور تكیه ملك مدفون گردید. دیگر از آثار او رساله مختصرى است در شرح حال نحویهاى هرندى خانواده خود.

.