خاندان خاتون‌آبادی؛ از خاندان‌های علمی مشهور و پرنفوذ در اصفهان و تهران بودند که منصب رسمی امامت جمعه در این دو شهر (اصفهان: قرن دوازدهم تا چهاردهم، تهران: قرن سیزدهم تا انقلاب اسلامی) را در اختیار داشتند. سیده نصرت امین، از بانوان نامدار این خاندان است.

اجداد آنها از سادات ساکن مدینه بودند که به دعوت حاکم خراسان به مشهد و سپس تعدادی از آنها به قم و اصفهان مهاجرت کردند.

نسب

اجداد آنها از ساداتِ حسینی ساکن در مدینه بوده و نسبشان به حَسَنِ اَفْطَس، نوه امام زین العابدین(ع)، می‌رسد. یکی از این سادات به نام حسن به دعوت حاکم خراسان به مشهد رفت، دختر حاکم را به همسری گرفت و نقیب النقبای خراسان شد.

پس از وفات وی فرزندانش به شهر قم و سپس تعدادی از آنها به اصفهان رفتند، از جمله عمادالدین بن حسن بن جلال الدین که سرسلسله خاندان خاتون‌آبادی است.

در پی بروز طاعون در اصفهان، عمادالدین به خاتون آباد، از روستاهای اصفهان، رفت و تا پایان عمر در آنجا ماند. ازاینرو اولاد و احفادش خاتون‌آبادی خوانده شده‌اند.

مشاهیر