اطلاع رسانی کارگاههای آموزشی

اطلاع رسانی کارگاههای آموزشی

قابل توجه ثبت نام کنندگان
در کارگاه روایت پژ وهی
زمان کلاس پنج شنبه بیست و یک اردیبهشت
ساعت 8:30الی 13
صدور گواهی آموزش تخصصی
بعد از یک هفته

دیدگاه‌ها ۰