بازدید مهندس علیان نماینده نوسازی سیستم های برقی از مرکز

بازدید مهندس علیان نماینده نوسازی سیستم های برقی از مرکز

بازدید مهندس علیان نماینده نوسازی در امور سیستم های برقی و اطفا ء حریق از موزه آموزش و پرورش و ساختمان مرکز تحقیقات

دیدگاه‌ها ۰