کارگاههای آموزشی و پژوهشی مرکز تحقیقات معلمان ویژه مدارس دولتی و غیر انتفاعی

کارگاههای آموزشی و پژوهشی مرکز تحقیقات معلمان ویژه مدارس دولتی و غیر انتفاعی

کارگاههای آموزشی و پژوهشی مرکز تحقیقات معلمان ویژه مدارس دولتی و غیر انتفاعی برگزار می شود
محورها اقدام پژوهی
درس پژوهی
تجربه اری و مقاله نویسی به
ثبت نام باید توسط مدیر ‌ انجام گردد
لینک ثبت نام

مدیران محترم جهت ثبت نام ازاین لینک استفاده کنید تا با شما هماهنگی لازم جهت حضور کارکنان شما درکارگاه به عمل آید
https://erp.isfedu.ir/eforms/isftrc1

دیدگاه‌ها ۰