بازدید دکتر مرتضوی معاون دانشگاه هنر اصفهان واستادمرمت اشیای فلزی دانشگاه هنر از عقاب خانه ی دهش وموزه آموزش و پرورش

بازدید دکتر مرتضوی معاون دانشگاه هنر اصفهان واستادمرمت اشیای فلزی دانشگاه هنر از عقاب خانه ی دهش وموزه آموزش و پرورش

وی پس از بازدید از موزه آموزش و پرورش اظهار تمایل نمودند . بین دانشگاه هنر اصفهان و موزه مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان ارتباط بیشتری بر قرار شود و باعث رشد هم افزایی گردد

دیدگاه‌ها ۰