وبینار-پرورش خلاقیت در کودکان از طریق هنر

وبینار-پرورش خلاقیت در کودکان از طریق هنر

فرصتی برای آموختن

زمان: پنج شنبه 1دی 1401
ساعت: 16الی 18

فرصتی برای آموختن


مجموعه وبینارهای آموزشی مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان
باهمکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی شعبه اصفهان
جلسه شماره 46
پرورش خلاقیت در کودکان از طریق هنر

سایت: trc.isfedu.ir
فضای مجازی: trcisf@

لینک شرکت در وبینار https://www.skyroom.online/ch/dotedu/isftrc01
برای شرکت در وبینار گزینه ورود به عنوان /مهمان/ را بزنید.
ارایه گواهی حضور و دانش افزایی به شرکت کنندگان
ثبت نام برای گواهی حضور: یک روز پس از اجرای وبینا

دیدگاه‌ها ۰