عوامل اجتماعی موثر بر خشونت جوانان

عوامل اجتماعی موثر بر خشونت جوانان

فرصتی برای آموختن
مجموعه وبینارهای آموزشی مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان
باهمکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی شعبه اصفهان

عوامل اجتماعی موثر بر خشونت جوانان

سایت: trc.isfedu.ir
فضای مجازی: trcisf@

لینک شرکت در وبینار

لینک شرکت در وبینار

https://www.skyroom.online/ch/dotedu/isftrc01
برای شرکت در وبینار گزینه ورود به عنوان /مهمان/ را بزنید.
ارایه گواهی حضور و دانش افزایی به شرکت کنندگان
ثبت نام برای گواهی حضور: یک روز پس از اجرای وبینا


برای شرکت در وبینار گزینه ورود به عنوان /مهمان/ را بزنید.
ارایه گواهی حضور و دانش افزایی به شرکت کنندگان
ثبت نام برای گواهی حضور: یک روز پس از اجرای وبینا

دیدگاه‌ها ۰