موزه آموزش و پرورش استان اصفهان

گنجینه ای از نام آوران عرصه فرهنگ ،کتب درسی قدیمی و ابزار های آموزشی